Gepubliceerd op 10-09-2019

De MR bestaat uit vier personen: twee ouders en twee leerkrachten. 


De oudergeleding:

Margreeth Pape, moeder van Vince (groep 2) en Evan (groep 1) en Daan van Wimersma Greidanus,  vader van Selah (groep 4) en Jarah (groep 1).

Personeelsgeleding:

Tessa van den Boogerd, leerkracht groep 5-6, Ingrid Roijenga, leerkracht groep 1-2

De medezeggenschapsraad heeft verschillende bevoegdheden.

Zo heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders te betrekken bij school.

Daarnaast heeft de MR het recht om op eigen initiatief onderwerpen te bespreken, al dan niet met de directeur. De afgelopen jaren is de MR gewend om op een open, constructieve wijze met de directie van de Brug in gesprek te gaan, vanuit een gedeelde missie om te werken aan een veilige schoolomgeving waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Omdat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad fungeert als vertegenwoordiging van alle ouders, vindt de MR het belangrijk dat de MR gevoed wordt met zaken waarover u tevreden bent, of zaken waar u zich wellicht ook zorgen om maakt.

U kunt de MR altijd bereiken via het e-mailadres mrbrugijsselstein@fluenta.nl.