Notulen MR vergadering

Gepubliceerd op 04-06-2019

Aanwezig: Remco Potze, Margreeth Pape, Ingrid Roijenga, Hannie van Emmerik.

Namens directie: Tjepko de Boer


1. Welkom en Opening


2. Punten vanuit de directie 

Formatie:

We willen volgend jaar weer werken met 5 groepen, dit is bijna rond. Er is nog een klein tekort, hierover is Tjepko in gesprek met Fluenta. 

Procedure nieuwe IB-er:

Vanaf 1 april jl. werkt Wendy Overbeek als Intern Begeleider op onze school. Karin van Asselt neemt per 1 mei afscheid. Niet omdat Karin niet langer werkzaam wil zijn op De Brug. De reden is dat de directeur van Profi Pendi (samenwerkingsverband Zuid Utrecht) heeft aangegeven dat haar taak als consulent vanuit het samenwerkingsverband niet tegelijkertijd I.B-er kan zijn op een school.

Tjepko (Directie) en Hannie (namens MR) hebben het sollicitatiegesprek met Wendy Overbeek gevoerd.

Financieel jaarverslag De Brug (toelichting):

De exploitatierekening is naar de MR verstuurd. De GMR buigt zich ook over de financiën en heeft daar meer invloed op dan de MR.

We hebben nu de exploitatierekening. De begroting volgt nog. Daan zal hier nog naar kijken of er opvallende kosten/afschrijvingen zijn.

Schoolgids: 

Na de meivakantie verdelen we de te lezen hoofdstukken weer onder de MR leden om na te lopen.

Vakantieregeling 19/20: 

Ook hier heeft de GMR zeggenschap over en de MR niet meer.

MR hoeft alleen in te stemmen met de studiedagen van de school, niet met de vakanties.


3. Thema-avond MR

Er is voldoende budget in de MR kas om een avond met Steven Pont te organiseren.

We vinden het met elkaar wel een flink bedrag en willen eerst bij ouders inventariseren of er belangstelling is en welke onderwerpen ouders interessant vinden voor deze avond.


4. Notulen 14 januari en actiepunten.

-De notulen van de vorige vergadering worden besproken en goedgekeurd. 

-Actiepunten worden bekeken en de actielijst wordt aangepast.


5. Werving nieuw ouderlid MR

Er heeft een oproep in de nieuwsbrief gestaan. Er is nog geen reactie binnen. We wachten nog even af. Evt. herhaalde oproep in de volgende nieuwsbrief. 


6. Kascontrole jaarrekening activiteitencommissie boekjaar 2018

Kascontrole AC is gedaan door Ingrid en Daan. Ziet er prima uit en is goedgekeurd. 


7. Ingekomen stukken en punten voor volgende vergadering

- Ingekomen stukken. Mails GMR. 

- Punten volgende vergadering(en): 

o Schoolgids

o Formatie

o Beleidsvoornemens schooljaar 1920

o Begroting 1920


Volgende vergadering maandag 3 juni 2019