Jaarverslag MR 2018-2019

Gepubliceerd op 01-07-2019

Jaarverslag MR, schooljaar 2018-2019


Leden van de MR

De MR bestaat uit 4 mensen, 2 ouders en 2 leerkrachten. Afgelopen jaar hadden de volgende personen zitting in de MR: 

Remco Potze (ouder) Voorzitter

Margreeth Pape (ouder)

Ingrid Roijenga (leerkracht)

Hannie van Emmerik (leerkracht) Secretaris

De MR vergadert ongeveer een keer per maand. Zowel de notulen als het jaarverslag worden op de website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk.

Het afgelopen jaar is er 7 keer vergaderd.


GMR

De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van de verschillende MR-en binnen Fluenta.

De GMR vergadert 6 keer per schooljaar.

Tessa van den Boogerd (De Brug) is namens de personeelsgeleding van IJsselstein de vertegenwoordiger in de GMR. Niesje Prins (De Pijler) was vertegenwoordiger namens de oudergeleding IJsselstein. Zij is dit schooljaar gestopt en momenteel is er een vacature. De Pijler streeft ernaar deze vacature per nieuw schooljaar ingevuld te hebben.

De Raad van Toezicht sluit 2x per jaar aan bij de GMR vergadering.  Afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen met name besproken:

-Personeelstekort.

Acties o.a. : Studenten, zij instromers, bij personeelsleden verschillende opties aanbieden.

-Inspectie.

Verschillende scholen van de stichting zijn bezocht en er zijn gesprekken geweest op stichtingsniveau. Dit is goed verlopen.

-Financiën.

-Document medisch handelen.

-Profiel opstellen voor een nieuwe voorzitter college van bestuur voor stichting Fluenta vanwege het aanstaande vertrek van Matthijs Wesseloo.


Schoolontwikkeling:

• Er zijn dit jaar in plaats van informatieavonden 4 inloopmiddagen gehouden. De ouders kunnen dan in de groepen kijken bij IPC, of de kinderen presenteren hun werk.

• Werken met het team aan professionalisering aan de hand van het boek “De 5 rollen van de leraar”.

• Invoering van de nieuwe taalmethode TaalActief in de groepen 3 t/m 8.

• Oriënteren op de leerlijnen van Parnassys bij groep 1/2.

• Bewegend leren

• Eco school. Onderdeel daarvan is de kinderraad.

• Professionaliseringstraject kunst en cultuur.


Belangrijke bespreekpunten voor de MR het afgelopen jaar:

• Invalproblematiek

• Positionering school

• Koersplan Fluenta

• Start voorbereiden thema avond MR


Naast bovenstaande bespreekpunten heeft de MR:

• Begin van het schooljaar ingestemd met het jaarplan van dit schooljaar

• In het voorjaar ingestemd met de groepenindeling voor seizoen 2019-2020.

• De ontwikkelingen rondom het leerlingaantal, de groepenindeling en de formatie strak gevolgd.

• ARBO plan van aanpak besproken.

• Meegelezen met de schoolgids. Wijzigingen besproken voor schooljaar 2019-2020.

• Financiën besproken en kascontrole gedaan


Personeel

Vanwege het aantal kinderen met extra zorg in groep 3/4 is er in januari een onderwijsassistente aangenomen tot aan het eind van dit schooljaar. Linda is drie dagen per week vijf uur werkzaam in groep 3/4.

Voor de begeleiding van een aantal leerlingen (groep 2 en groep 4) met een arrangement is een onderwijsassistente aangenomen. Romy Tuinier. 

Karin van Asselt (IB) heeft per 1 mei afscheid genomen. De reden is dat de directeur van Profi Pendi (samenwerkingsverband Zuid Utrecht) heeft aangegeven dat haar taak als consulent vanuit het samenwerkingsverband niet tegelijkertijd I.B-er kan zijn op een school. 

Sinds 1 april werkt Wendy Overbeek als Intern Begeleider op onze school.

Rick de Vos is sinds februari een dag in de week werkzaam voor de nieuw te starten Fluenta school Het Avontuur in Vianen. Dit wordt volgend schooljaar verder uitgebreid. 

De dag voor groep 8 is afgelopen schooljaar intern opgevangen, omdat er geen reactie kwam op de vacature.

Astrid Verbokkem heeft een nieuwe baan per nieuw schooljaar. Er is een vacature uitgezet. 

Door ziekte en ander omstandigheden (toetsen, compensatiedagen) is er dit schooljaar diverse keren een beroep gedaan op het PIO (vervangingspool). 

Bij sollicitatiegesprekken is de MR altijd vertegenwoordigd. 


MR vacatures

De termijn van Remco Potze (oudergeleding) loopt af. Er is vacature in de nieuwsbrief geplaatst. Hierop is een kandidaat gekomen. Daan Wimersma Greidanus.

De termijn van Hannie van Emmerik (personeelsgeleding) loopt af. Er is een oproep gedaan binnen het team. Tessa van den Boogerd heeft hierop gereageerd. 

De termijn van Ingrid Roijenga (personeelsgeleding) loopt af, maar zij mag nog 1 keer verlengen. Dit gaat zij doen. 

MR samenstelling 2019-2020 zal dan zijn:

Margreeth Pape (ouder)

Daan Wimersma Greidanus (ouder)

Ingrid Roijenga (team)

Tessa van den Boogerd (team)