Identiteit van de school


Onze school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische, didactische en maatschappelijke visie. Geloven doen we met hoofd, hart en handen en dit wordt zichtbaar gemaakt binnen de school door een speciale belangstellingshoek. We sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. We willen er voor de kinderen een leuke tijd van maken op De Brug, omdat plezier op school bijdraagt aan een betere leerontwikkeling van het kind.

De Brug in IJsselstein is een christelijke school. Het christelijk geloof geeft richting aan hoe wij omgaan met elkaar en hoe wij ons onderwijs inrichten. Ons geloof in God biedt hoop voor en houvast in deze wereld (Joh. 3:16). We staan open voor iedereen die voor het christelijk onderwijs kiest. Bij ons op school mag iedereen zijn zoals hij is met respect voor de ander. Respect voor een ander is ook respect voor jezelf en waar je in gelooft. We hebben een respectvolle houding naar elkaar en naar elkaars geloof. We hebben aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar.

Pedagogische dimensieDe Brug moet voor alle kinderen een veilige en geborgen plek zijn waar zij met plezier komen. We werken aan
een klimaat, waarbij we elkaar op een positieve manier benaderen en waar betrokkenheid is op elkaar. We
werken hieraan met het concept ’De Vreedzame school’ (leerlingen van gr. 7 en 8 worden opgeleid tot mediatoren). Dit concept is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
    
Leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie.
Op onze school en in alle klassen zien we om naar elkaar. Dit uit zich onder andere in aandacht bij geboorte, overlijden of verjaardagen. Er is op De Brug ruimte voor ieders inbreng; van ouders, leerlingen en teamleden. Leerlingen en ouders krijgen bij ons op school steeds nieuwe kansen. Vergeving is een belangrijke waarde
voor ons; leerlingen en ouders mogen bij ons ‘opnieuw beginnen’, hoe moeilijk dat soms ook is.
Om veiligheid te bieden aan alle mensen in de school, werken we met duidelijke regels die voor iedereen gelden De regels Wij zijn Samen De Brug:
-    Wij helpen elkaar zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen
-    Wij werken aan zelfcontrole en rust in de school
-    Wij luisteren naar elkaar en gebruiken vriendelijke taal
-    Wij lossen problemen en conflicten samen op
-    Wij gaan zorgzaam om met elkaar en met onze spullen


Onderwijskundige dimensieIn ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen de leerlingen. Ieder kind is waardevol, heeft talenten en behoeften en wij sluiten hierbij aan. Dit doen wij onder andere door handelingsgericht te werken en door in onze leerlingenzorg hier specifiek aandacht voor te hebben.
Met behulp van het tabletonderwijs kunnen we dit nadrukkelijk vorm geven.
Samenwerken en het werken met ‘maatjes’ is belangrijk in ons onderwijs. We kiezen onze methodes bewust; we letten daarbij op taalgebruik en aandacht voor diversiteit. Ook onze materialen, bijvoorbeeld de boeken in de schoolbibliotheek, kiezen wij bewust. We houden rekening met het kind en zijn beleving.


Maatschappelijke dimensie


Op De Brug is er een diversiteit van geloven en culturen. Hier is ruimte voor in onze school en
daar zijn we trots op. We zoeken als school naar wat verschillende geloven bindt en kijken respectvol naar de verschillen. We werken samen met verschillende kerken. Via de Bijbelverhalen proberen we een link te leggen met de actualiteit van alle dag. We verwachten van alle ouders dat ze meedoen. We willen als school zichtbaar zijn in onze wijk. Verder is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. We gaan hierover met leerlingen in gesprek, bijvoorbeeld over het omgaan met de natuur en omgaan met geld. Jaarlijks besteden we aandacht aan goede doelen.