CBS DE Brug: Wij gaan voor GROEI

Visie en missie

Vanuit ons motto "De Brug gaat voor GROEI" geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs.

Ieder kind is waardevol, heeft zijn eigen talenten. Daarvoor is ruimte en aandacht op de Brug. Wij werken samen met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen tot weerbare en zelfstandige mensen. We zijn een kleinere school met grote ambities! Er is ruimte voor elkaar, ruimte voor diversiteit van geloven en culturen. We zoeken naar wat mensen en culturen verbindt en zijn betrokken bij elkaar. Niet ieder voor zich, maar samen. Want samen kun je bruggen bouwen!

We werken met moderne schoolmiddelen. Vanaf groep 5 heeft elk kind een eigen tablet. Daarmee geven we vorm en inhoud aan de 21e eeuwse vaardigheden.

We werken aan cohesie. Vanuit de Vreedzame School geven wij vorm aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

Onze visie op onderwijs

  •  Een veilig leer- en leefklimaat
  •  Goed en modern onderwijs waarbij de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat
  •  Hulp bij het proces naar zelfstandigheid (bijvoorbeeld met de eigen tablet!)
  •  Het bijbrengen van sociale vaardigheden

Onze sterke punten

  • Identiteit (helder geformuleerd in een beleidsplan)
  • Goede zorgstructuur 
  • Kleinschaligheid (ieder kind wordt gezien en gehoord)
  • Opbrengstgericht
  • Grote ouderbetrokkenheid

De naam van onze school

Een brug is een vaste verbinding tussen oevers, de oever van het gezin en die van de samenleving. Beide oevers zijn in beweging. De variatie tussen gezinnen wordt groter en de samenleving vraagt steeds meer van de school. Voor een goede verbinding tussen gezin en samenleving is het noodzakelijk dat de brug veilig is!

Onze school wil een brug zijn tussen gezin en samenleving. De brug tussen de opvoeding thuis, met de bijbehorende opvoedingsstijl en opvoedingsdoelen én de verwachtingen van de brede samenleving, een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit.

De school heeft als taak de kinderen toe te rusten voor deze samenleving. Wij doen dit graag samen met de ouders.

Logo

In het logo vormen groot en klein de brug. Ze zijn verbonden met elkaar. Er zijn drie figuren zichtbaar: Het kind, de ouder en de leerkracht. Wij geloven in deze driehoek!